Birlik

Kıbrıs Tüketici ve Hayat kalitesi Birliği, Avrupa Birliğinin vatandaşları topluluğunun buna benzer örgütlerinin ruhunu izleyerek bağımsız, hiçbir partiye ait olmayan, kar amacı gütmeyen sivil bir örgüttür.  

Hükümlerinde belirtildiği gibi başlıca hedefleriyle amaçları şunlardır:

Cins, ırk, dil, tabiiyet, din, politik görüşler gibi hiçbir ayırım yapmadan uluslar arası Tüketici Hareketinin bir kısmı olarak tüm Kıbrıslı tüketicilere herhangi yasal yolla korunmaları, sağlıklı ve dostça değişen bir çevrenin içinde rahat ve sağlıklı bir hayatları olmağa hakkı ve de Kıbrıs yasaları, acquis communitaire, uluslar arası hukuk ve yasalardan kaynaklanan ve de uluslar arası derecede tanınan ve garanti edilen başka herhangi haklarıyla çıkarlarının desteklenmesi ve ilerletilmesi için bir organizasyon şekli sağlamak.
 
Kıbrıslı tüketicinin etkili korunması için acquis communitaire’nin hemen ve zorunlu olarak uygulanmasını hedefleyen tedbirlerin ilerletilmesi için yasal yolların hepsini kullanarak mücadele etmek; Bu çerçevede başkaların aralarında aşağıdakileri de talep etmek:

a.. Beslenme emniyeti ile ilgili bağımsız bir kurumun kurulmasını
b.. Küçük anlaşmazlıklar mahkemesi kurumunun benimsenmesini
c.. Tüketici konuları kurumunun benimsenmesini
d.. Kıbrıslı tüketicilerin diğer sosyal gruplara eşit olarak tanınması ve de Avrupa Birliğinin de olduğu gibi çeşitli komisyonlar, komiteler ve organlarda temsil edilmesini.
 
Tüketicileri etkileyen, haklarına ve/ veya ekonomik ile başka çıkarlarına saygı göstermesi ve sağlıkları, emniyetleri ve genel olarak hayat kaliteleri ile ilgisi olan konuları incelemek ve onlarla ilgili araştırmalar yapmak.

Böyle konular, başkaların yanı sıra aşağıdakiler de olabilmektedir: sağlıklı bir rekabet var olması, monopolların ve/ veya oligopollerin ve/ veya pazarda üstünlük konumlarının yaratılmasını engellemek ve/ veya kontrol etmek, dolandırıcılığı herhangi araçlarla yolları kullanarak önlemek, fiyatların serbest piyasa yasaları ve kuralları tarafından kontrol edilmesi, mallar, menkuller ve hizmetlerin nitel ve nicel sunuşu ve dağıtımı, ürünlerin doğru etiketlenmesi, gübreler, böcek ilaçları, ilaçlar, biyoteknoloji ve de genel olarak bilimin vatandaş-tüketicinin faydalarına doğru ve etkili kullanılışı.

Kıbrıs vatandaş topluluğu içinde sağlıklı bir tüketici bilinci, düşünüşü, davranışı ve kültürünü geliştirmeğe ve yetiştirmeğe çalışmak ve bilgilendirme ve eğitme yoluyla tüketicilerde, küçük yaştan başlayarak, kendilerini koruyabilme yeteneğini yetiştirmek, geliştirmek ve ilerletmek. 

Tüketicilere piyasa ve rekabet koşulları ve özellikle de her tür ve çeşitten mallar, menkuller ve hizmetlerin satış fiyatları, niteliği, niceliği, faydaları, zararlı olabilmeleri ve de doğru sağlanmaları, satın alınmaları ve kiralanmaları hakkındaki konular ile ilgili bilgiler sağlamak.

Sözü geçen hedeflerle amaçların elde edinmesi için Kıbrıs içinde ve dışında sivil ve hükümet örgütleri ve makamları ile işbirliğinde bulunmak. 

Doğru ve uygun bulunduğu takdirlerde tüketicilerin haklı çıkarılmaları ve de haklarının korunması için Kıbrıs yada uluslar arası mahkemelere başvurmak. 

İletişim

Ofis adresi: Stavru bulvarı 56
                       Karyatis binası Α2, ofis 107
                       CY-2035 Strovolos, Lefkoşa

Posta adresi: Posta kutusu 16033,
                         CY-2085 Strovolos

Telefon numaraları: +357 22313111 , +357 22463003 
                          Faks: +357 22463077

E-mail: consumersunion@cytanet.com.cy


 


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by