Άρθρα
02/04/2012
Πρότυπα και ασφάλεια στους γεωργικούς ελκυστήρες
Του Μιχάλη Ζαντή*


Τα θανατηφόρα ατυχήματα που συμβαίνουν στην Κύπρο μετά από ανατροπή γεωργικού ελκυστήρα, οφείλονται κυρίως στη μη χρήση κουβουκλίων ή και στη χρήση ακατάλληλων κουβουκλίων για την προστασία του οδηγού. Βάσει του Περί Γεωργικών Εργασιών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία) Κανονισμοί του 1982 (Κ.Δ.Π. 271/1982), που εφαρμόζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), οι γεωργικοί ελκυστήρες πέραν των 500kg πρέπει να διαθέτουν πλαίσιο ασφαλείας (κουβούκλιο) το οποίο να φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Με το θέμα της ασφάλειας στους γεωργικούς ελκυστήρες καθώς και στα γεωργικά και δασοκομικά μηχανήματα γενικότερα, λειτούργει από το 1952 η διεθνής Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO/TC23 Tractors and machinery for agriculture and forestry και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο η CEN/TC144 με τον ίδιο τίτλο. Οι δύο επιτροπές συνεργάζονται στενά και ήδη αρκετά διεθνή πρότυπα έχουν υιοθετηθεί ως Ευρωπαϊκά. Υπό εκπόνηση βρίσκεται το πρότυπο EN ISO 16231-1 Self-Propelled agriculture machinery – Assessment of stability – Part 1 Principles, το οποίο καλύπτει όλα τα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα. Το εν λόγω πρότυπο περιλαμβάνει στις πρόνοιες του μεταξύ άλλων, την ετοιμασία εκτίμησης κινδύνου η οποία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προτιθέμενη χρήση του μηχανήματος, τα φυσικά χαρακτηριστικά του (βάρος, διαστάσεις κτλ) αλλά και τον ίδιο τον οδηγό (κατάρτιση, εκπαίδευση κτλ). Το EN ISO 16231-1 περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις για μέτρα που να μειώνουν τον κίνδυνο ανατροπής καθώς και εγχειρίδιο χρήσης που να αναφέρει τους κινδύνους από τυχών ανατροπή και να παρέχει οδηγίες ασφάλειας.

Επιπρόσθετα, το διεθνές πρότυπο ISO 5700 Tractors for agriculture and forestry – Roll-over protective structures (ROPS) – Static test method and acceptance conditions, περιλαμβάνει πρόνοιες για τις απαιτούμενες δοκιμές και τις αποδεκτές συνθήκες, ώστε τα κουβούκλια που χρησιμοποιούνται στους γεωργικούς και δασοκομικούς ελκυστήρες να προσφέρουν τη μέγιστη προστασία και ασφάλεια στους οδηγούς. Το ISO 5700 αναφέρει τη διαδικασία των απαιτούμενων δοκιμών, περιγράφει το χώρο προστασίας του οδηγού εντός του κουβούκλιου και θέτει τα αποδεκτά αποτελέσματα παραμόρφωσης του κουβουκλίου μετά τις δόκιμες, έτσι ώστε σε περίπτωση ανατροπής αυτό να προστατεύσει τον οδηγό και να μην καταπλακωθεί από τον ελκυστήρα.

Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή CEN/TC144, έχει επίσης εκπονήσει το πρότυπο ΕΝ 15694 το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις ασφάλειας στις περιπτώσεις που ελκυστήρες, εκτός από τη θέση του οδηγού, φέρουν και κάθισμα για μεταφορά άλλου προσώπου. Στις απαιτήσεις του εν λόγω πρότυπου περιλαμβάνονται η στήριξη του καθίσματος, οι διαστάσεις του, ζώνες ασφαλείας, μέτρα προστασίας από ανατροπή, υποδείξεις για υποπόδιο και χερούλια στήριξης, μέθοδοι δοκιμών καθώς και εγχειρίδιο χρήσης το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τη προτεινόμενη χρήση, την ανάγκη χρήσης ζώνης ασφαλείας και την απαγόρευση χρήσης του καθίσματος κατά τη διάρκεια εργασιών του ελκυστήρα στο χωράφι.

Τα πρότυπα αποτελούν το κλειδί για την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς, περιέχουν τις αναγκαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα συστήματα, τις διεργασίες και τα υλικά. Βασικός τους στόχος είναι να παρέχουν, κάτω από καθορισμένους κανόνες, ένα κοινό τεχνολογικό υπόβαθρο που επιτρέπει την παραγωγή αγαθών, υπηρεσιών και συστημάτων. Οι διάφορες πρόνοιες των υπό εκπόνηση ή αναθεωρούμενων προτύπων συζητούνται στις συναντήσεις των Τεχνικών Επιτροπών και οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), οι οποίοι εκτός από τους Λειτουργούς του Οργανισμού μπορεί να είναι δημόσιοι λειτουργοί, επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων των διαφόρων κλάδων της Κυπριακής οικονομικής δραστηριοποίησης, έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν έγκαιρα και να υποστηρίξουν θέσεις υπέρ των ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να έχει η Κυπριακή βιομηχανία και οικονομία.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές ISO/TC23 και CEN/TC144 και τα πρότυπα τα οποία επεξεργάζονται, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Μιχάλη Ζαντή, στα τηλέφωνα 22411415, 22411412 ή στο email m.zantis@cys.org.cy


* Ο Μιχάλης Ζαντής είναι πτυχιούχος στον κλάδο των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων και εργάζεται ως Λειτουργός Τυποποίησης στον Τομέα Μηχανολογίας του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by