Άρθρα
27/02/2012
Η Βουλή να θέσει την υγεία μας υπεράνω συμφερόντων
Της Μαρίας Σωκράτους*


Ο Σύνδεσμος Επηρεαζόμενων Κατοίκων Από Πρατήρια Πετρελαιοειδών, έχει συσταθεί με σκοπό την διαφύλαξη των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών που επηρεάζεται η ποιότητα ζωής τους από τα πρατήρια πετρελαιοειδών (υγεία, ασφάλεια και οχληρία).

Τον τελευταίο καιρό έχουμε επισκεφτεί μεγάλο αριθμό οικογενειών παγκύπρια που οι οικίες τους γειτνιάζουν με πρατήρια πετρελαιοειδών. Καθημερινά αποτυπώνουμε την έντονη αγανάκτηση και τη πικρία, των ανθρώπων αυτών. Τα πιο συχνά παράπονα των κατοίκων είναι ότι έχει επηρεασθεί ανεπανόρθωτα η υγεία τους από τις καρκινογόνες αναθυμιάσεις, όπως λευχαιμία, άσθμα και άλλα αναπνευστικά προβλήματα. Επίσης υπάρχει συνεχής οχληρία καθώς και ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή/και έκρηξης δίπλα από τα σπίτια τους.

Στην οδηγία 2000/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2000, στην παράγραφο (9) αναφέρονται τα ακόλουθα: «(9) Το βενζόλιο αποτελεί τοξικό καρκινογόνο παράγοντα για τον άνθρωπο και δεν μπορεί να προσδιοριστεί επίπεδο κάτω του οποίου είναι ακίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία».

Στην επιστολή της Αν. Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2009, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Η μελέτη την οποία διεξήγαγε το Υπουργείο Υγείας είχε σκοπό να εξετάσει τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία ορισμένων ασθενών περιοίκων του συγκεκριμένου πρατηρίου στο Παλαιομέτοχο σύμφωνα με τα απορρέοντα από δικαστική απόφαση.

Ο μελετητής εν τούτοις αναφερόμενος γενικά στο θέμα των σταθμών πετρελαιοειδών, το καθορίζει ως θέμα δημόσιας υγείας και αναφέρεται μεταξύ άλλων στα εξής:

α) Τα πρατήρια καυσίμων αντιπροσωπεύουν απειλή για την υγεία, τόσο λόγω του κινδύνου ατυχήματος που εγκυμονούν, όσο και επειδή συμβάλλουν στην παραγωγή βλαπτικών για την υγεία ρύπων.

β) Είναι γνωστό, ότι η επικινδυνότητα, τόσο σε ότι αφορά τα ατυχήματα όσο και σε ότι αφορά την τοξική επίδραση, είναι πολύ μεγαλύτερη στα πρατήρια που βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και ιδιαίτερα στα ισόγεια πολυκατοικιών».

Σε επεξηγηματικό σημείωμα του για τους το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στο διαδίκτυο αναφέρει τα ακόλουθα:

«στ) Βενζόλιο: Το βενζόλιο είναι μια πτητική οργανική ένωση (VOC) η οποία αποτελεί ένα από τα δευτερεύοντα συστατικά της βενζίνης.

Πηγές: τα πρατήρια βενζίνης και τα αυτοκίνητα διανομής της, καθώς επίσης και όλες οι μηχανές που χρησιμοποιούν βενζίνη σαν καύσιμο.

Επιδράσεις: Το βενζόλιο σαν αυτούσια ένωση μπορεί να προκαλέσει χρόνιες παθήσεις όπως καρκίνο, αταξία στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ζημιές στη λειτουργία του ήπατος και των νεφρών, ανωμαλίες στην αναπαραγωγή και προβληματικές γεννήσεις.

Συστάσεις: Σε περίπτωση ψηλών συγκεντρώσεων τα άτομα που επηρεάζονται προτρέπονται όπως περιορίσουν τις διακινήσεις τους στους εξωτερικούς χώρους στον ελάχιστο δυνατό βαθμό και να συμβουλεύονται τον προσωπικό τους ιατρό».

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 μέχρι 2009, ετοίμασε προσχέδιο κανονισμών που εναρμονίζουν την κυπριακή νομοθεσία με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων.( εγκατάσταση συστήματος που μειώνει την ποσότητα των καρκινογόνων ατμών βενζίνης που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα κατά 85%). Τα άρθρα 5&6 του προσχεδίου των Κανονισμών αναφέρουν:

5. – (1) ότι κάθε νέο πρατήριο πετρελαιοειδών εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, εάν–
(α) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει τα 500 m3 ετησίως, ή
(β) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει τα 100 m3 ετησίως, και βρίσκεται κάτω από χώρους μόνιμης κατοικίας ή εργασίας.

6. – (1) ότι κάθε υφιστάμενο πρατήριο πετρελαιοειδών το οποίο υπόκειται σε σημαντική ανακαίνιση εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, εάν–
(α) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει τα 500 m3 ετησίως, ή
(β) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει τα 100 m3 ετησίως, και βρίσκεται κάτω από χώρους μόνιμης κατοικίας ή εργασίας
(2) τα υφιστάμενα πρατήρια πετρελαιοειδών με διακίνηση άνω των 3000 m3 ετησίως εξοπλίζονται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης μέχρι 31/12/ 2018.

Ο Σύνδεσμος μας διαφωνεί κάθετα με τα άρθρα 5&6 του προσχεδίου των κανονισμών του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και μετά από πρόσκληση του να παραστεί σε συνεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής για να εκφράσει απόψεις, εισηγείται:

Να εξοπλίζονται με σύστημα της φάσης II της ανάκτησης ατμών βενζίνης όλα τα καινούργια και υφιστάμενα πρατήρια, ανεξάρτητα αν θα ανακαινιστούν η όχι και ανεξάρτητα μεγέθους πραγματικής η σκοπούμενης ετήσιας διακίνησης τους. Προς επιπλέων τεκμηρίωση της πιο πάνω εισήγησης μας θα θέλαμε να αναφερθούμε στα ακόλουθα:

1. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, όπως ανάφερε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το μέσο πρατήριο στη Κύπρο έχει μέγεθος ετήσιας διακίνησης περίπου 1500κυβικά μέτρα.

Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι εφόσον το μέσω υφιστάμενο πρατήριο στη Κύπρο έχει περίπου 1500 κυβικά μέτρα διακίνηση ετησίως , αριθμός πολύ πιο κάτω από τα 3000 κυβικά μέτρα διακίνηση ετησίως που αναφέρει το προσχέδιο κανονισμών, τότε τα πλείστα υφιστάμενα πρατήρια στη Κύπρο(50% χωρίς άδεια λειτουργίας – έκθεση Γεν. Ελεγκτή 2010 σελ 402) δεν θα εξοπλιστούν ποτέ με σύστημα της φάσης II ανάκτησης ατμών βενζίνης.

2. Χώρες όπως η Αυστρία, Βέλγιο (Wallonia region), Δημοκρατία της Τσεχίας, Ιταλία, Λουξεμβούργο, και Σλοβενία έχουν νομοθεσία τόσο για τα νέα όσον και τα υφιστάμενα πρατήρια πετρελαιοειδών να εξοπλίζονται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης ανεξαρτήτου ετησίου όγκου διακίνησης καυσίμων. Χώρες όπως το Βέλγιο( Flemish region) , Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σουηδία έχουν νομοθεσία τόσο για τα νέα όσον και τα υφιστάμενα πρατήρια πετρελαιοειδών να εξοπλίζονται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης όταν ο ετήσιος όγκος διακίνησης καυσίμων είναι μεγαλύτερος από 100 κυβικά μέτρα (100,000 λίτρα) , δηλαδή αριθμός κατά πολύ πιο μικρός από τα από τα 3000κυβικά μέτρα διακίνησης ετησίως που αναφέρει το προσχέδιο Κανονισμών του Υπουργείου Εργασίας.

Οι θέσεις όλων αυτών των χωρών αποδεικνύουν την ορθότητα των θέσεων του Συνδέσμου μας και βεβαίως είναι ευθυγραμμισμένες με την πάγια πολιτική που πρέπει να ακολουθείται στην Ε.Ε., όπως κατά την υιοθέτηση των οδηγιών στην εθνική νομοθεσία πρέπει να εισάγονται αυστηρότερες πρόνοιες όπου χρειάζεται για να επιτυγχάνονται οι στόχοι της συγκεκριμένης οδηγίας. Στην προκειμένη περίπτωση η ανάγκη να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση έτσι πού να ελαχιστοποιούνται οι βλαβερές συνέπειες για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον.

Με σύστημα φάσης ΙΙ, που αποσκοπεί στην ανάκτηση των ατμών βενζίνης που αναδύονται από τη δεξαμενή καυσίμων των οχημάτων, κατά τον ανεφοδιασμό του, το οποίο διοχετεύει τους εν λόγω ατμούς βενζίνης σε δεξαμενή αποθήκευσης του πρατηρίου καυσίμων και τους επιστρέφει στον διανομέα βενζίνης για ανακύκλωση θα μειωθεί κατά 85% η ποσότητα των Καρκινογόνων τοξικών ουσιών που θα αναπνέουν όχι μόνο όσοι ζουν δίπλα από πρατήρια αλλά και οι εργαζόμενοι στα πρατήρια και οι οδηγοί.


*Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Επηρεαζόμενων Κατοίκων από Πρατήρια Πετρελαιοειδών


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by