Άρθρα
10/11/2008
Αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων αναφορικά με το θέμα της εγκατάστασης γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης
Του Δημοσθένη Στεφανίδη*


Απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για εγκαταστάσεις τριών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας υψηλής τάσης 150 και 400 KV στην περιοχή της Κοινότητος Κρυονερίου, ήταν το αντικείμενο της απόφασης αρ. 4503/1997 του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ελλάδας, στην οποία σημειώθηκε ότι το επίμαχο θέμα της επίδρασης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο ανθρωπογενές περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων οικισμού δεν είναι μόνο θέμα που άπτεται του φυσικού περιβάλλοντος ούτε και αμιγώς τεχνικό ζήτημα αλλά κυρίως είναι θέμα που αφορά στην ανθρώπινη υγεία, το οποίο έχει τέτοια κρίσιμη σημασία «ώστε το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον εις το από 5.5.1994 ψηφισμά του, λαμβάνον υπ` όψιν, μεταξύ άλλων "... την αρχήν της προφύλαξης που περιέχεται στο άρθρο 130 Π της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την αρχή "Οσο το δυνατόν χαμηλότερα στα πλαίσια του ευλόγως επιτευκτού (As Low as Reasonαbly Achievoble), σύμφωνα με την οποία πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση, να  επιδιώκεται βελτιστοποίηση της έκθεσης στις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες..", φρονεί "ότι για τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης  πρέπει να προτείνονται διάδρομοι εντός των οποίων θα αποκλείεται κάθε μόνιμη  δραστηριότητα και "fortiori κάθε κατοίκηση".

Επιπρόσθετα, στην απόφαση 438ΑΜ/2001 (ασφαλιστικά μέτρα) του Πρωτοδικείου Σύρου, που αφορούσε εργασίες εγκατάστασης εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσεως, λέχθηκε ότι το δικαίωμα της προσωπικότητας αποτελεί πλέγμα αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου και είναι μ` αυτό αναπόσπαστα συνδεδεμένα και τέτοια αγαθά είναι - μεταξύ των άλλων  - τα σωματικά αγαθά (υγεία, σωματική ακεραιότητα κ.λ.π.), τα ψυχικά αγαθά (ψυχική υγεία, συναισθηματικός κόσμος), η τιμή κάθε ανθρώπου και η ελευθερία, η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα της ακώλυτης ανάπτυξης κάθε ανθρώπινης ενέργειας.
Επίσης, αναφέρθηκε ότι για τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά αγαθά, όπως ο ατμοσφαιρικός αέρας, η θάλασσα, τα νερά, οι πλατείες και λοιπά κοινόχρηστα πράγματα παρέχεται στο άτομο δικαίωμα χρήσεως και απολαύσεώς τους, το οποίο αποτελεί αυτοτελή εκδήλωση της προσωπικότητας και ότι πρόκειται για την ιδιωτικού δικαίου έκφανση του δικαιώματος στο περιβάλλον, το οποίο είναι έννομο αγαθό σύνθετο, συλλογικό, πρωτογενές, μοναδικό και αναντικατάστατο.

Συναφώς, σημειώθηκε ότι το δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος έχει υιοθετήσει νέες αρχές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η αρχή της πρόληψης και κατ` εξαίρεση της καταστολής και η αρχή της αποτελεσματικότητας, καθώς και η αρχή ότι σε περίπτωση αμφιβολίας ή εξαίρεσης συντρέχει τεκμήριο υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.

Περαιτέρω, στην απόφαση αυτή πιθανολογήθηκε ότι η κατασκευή στην Τήνο του επίδικου έργου θα επιφέρει αλλοίωση και βάναυση προσβολή του περιβάλλοντος στον παραδοσιακό οικισμό Ταμπακάδο, γνωστού, σύμφωνα με την απόφαση,  για τη συστάδα των ονομαστών περιστεριώνων, καθώς και ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (Η/Μ) που δημιουργούνται στις περιοχές, απ` όπου διέρχονται οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στα οποία θα εκτίθενται οι αιτούντες, κάτοικοι Τήνου, καθώς και οι επισκέπτες του νησιού. Περαιτέρω, κρίθηκε από το Δικαστήριο, ότι επαπειλούνταν πράγματι σοβαρός κίνδυνος προσβολής της προσωπικότητας των αιτούντων αφού αυτοί θα παρεμποδίζονταν να χρησιμοποιούν και απολαμβάνουν ακώλυτα και χωρίς κίνδυνο για την υγεία τους πράγματα κοινής χρήσεως, δηλαδή τον ατμοσφαιρικό αέρα και τα λοιπά κοινής χρήσεως πράγματα της υπόψη περιοχής (δρόμους, πλατείες, μονοπάτια κ.λ.π.) καθώς και τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους αλλά και ότι ανεξάρτητα από το ότι σύμφωνα με αρχή του δικαίου του περιβάλλοντος σε περίπτωση αμφιβολίας συντρέχει τεκμήριο υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, το δικαίωμα χρήσεως των περιβαλλοντικών αγαθών δεν συναρτάται μόνο με την προσβολή της ανθρώπινης υγείας αλλά είναι αυτοτελές και αποτελεί την ιδιωτικού δικαίου έκφανση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στο περιβάλλον.
_________________________________________
*Δικηγόρος


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by