Άρθρα
21/11/2008
Εγκαταστάσεις κεραίας κινητής τηλεφωνίας - Σταχυολογήματα από αποφάσεις Ελληνικών Δικαστηρίων
Του Δημοσθένη Στεφανίδη*


Για την εγκατάσταση  κεραίας κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΣτΕ 173/2007, 3857/2006, 2215-16/2006, ΣτΕ Ολ. 1264/ 2005, 1804, 3429/2005, 4440/2005).

Επιπλέον, η αξιολόγηση των κινδύνων και η επιστημονική αβεβαιότητα ως προς την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των σταθμών βάσεως κινητής τηλεφωνίας επιβάλλει για την προστασία της υγείας των πολιτών να μη βρίσκονται οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε μεγάλη γειτνίαση από κατοικίες, πρέπει δε να κατασκευάζονται πύργοι (με την ανάλογη δαπάνη εκ μέρους των εταιριών) τουλάχιστον 500 μέτρα μακριά από κατοικίες και να χρησιμοποιούνται κεραίες μεγάλης απολαβής, δηλαδή περισσότερο ευαίσθητες, σύμφωνα με την περιβαλλοντική αρχή της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας (Best Available Technology or Techniques), η οποία εννοείται ως το σύνολο των περισσότερο αποτελεσματικών και σύγχρονων τεχνικών που μπορούν πρακτικώς να υιοθετηθούν, ώστε να προλαμβάνονται επιβλαβείς εκπομπές και άλλες περιβαλλοντικές βλάβες, ή να περιορίζονται αυτές σε ανεκτά επίπεδα (ΜονΠρΑθ 4531/2004, ασφ. μέτρα, ΜονΠρΘεσ. 4598/2003, ασφ. μέτρα)

Κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον συνεκτιμάται και το διαφορετικό ζήτημα της επίδρασης, που μπορεί να ασκήσει στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον η εγκατάσταση κεραίας σε ορισμένη θέση, ιδίως όταν η θέση αυτή βρίσκεται εντός οικισμού ή γειτνιάζει με οικισμό ή με κτίρια στα οποία στεγάζονται ομάδες ευπαθούς πληθυσμού (ΟλΣτΕ 1264/2005 ΣτΕ 571/2003, ΣτΕ 3056/2003, ΣτΕ 1782/2003) (…) Η ύπαρξη νηπιαγωγείων και δημοτικού σχολείου σε κοντινή απόσταση από την κεραία, η επιστημονική αβεβαιότητα που υπάρχει γύρω από τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον και στον ανθρώπινο οργανισμό, που δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της υγείας και του περιβάλλοντος, με βάση την αρχή "της προφύλαξης", η οποία έχει θεσπιστεί από το Διεθνές Δίκαιο και η οποία επιτάσσει τη λήψη κάθε ενδεδειγμένου μέτρου, προς αποτροπή κάθε ενδεχόμενης προσβολής (περιβάλλοντος και ανθρώπου) από τη μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, πιθανολογεί την ύπαρξη επικειμένου κινδύνου λήψεως ασφαλιστικών μέτρων (ΜονΠρΘεσ 19938/2006).

Ο σταθμός κινητής τηλεφωνίας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και σε απόσταση ελαχίστων μόνο μέτρων από τους Χώρους εργασίας και κατοικίας των αιτούντων. Η αβεβαιότητα, ως προς την ασφαλή λειτουργία του επίδικου σταθμού, επιτείνεται από το γεγονός, ότι, μέχρι σήμερα η καθής δεν μερίμνησε για την υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όπως είχε νόμιμη υποχρέωση. Σημειωτέον, η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μεταξύ άλλων, παρέχει πληροφορίες για το χώρο εγκατάστασης, το σχεδιασμό και το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας, αξιολογεί τις βασικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία, περιγράφει μέτρα για την πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία, προτείνει την προσφορότερη για το περιβάλλον τεχνική λύση, εξετάζει εναλλακτικές λύσεις και υποδεικνύει τους κύριους λόγους της επιλογής της προτεινόμενης λύσης (3867/2005 ΜονΠρΛαρ)

Η εγκατάσταση της κεραίας σε περιοχή η οποία είναι πυκνοκατοικημένη από κύριες κατοικίες, σχολείο και κλινικές, πιθανολογείται ότι εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, καθόσον το σύστημα της κινητής τηλεφωνίας βασίζεται στην εκπομπή ραδιοκυμάτων, που διαδίδονται στον περιβάλλοντα χώρο και αποτελούν μη ιοντίζουσα ακτινοβολία (ΜονΠρΘεσ 5239/2004, ασφ. μέτρα).

Το αγαθό της υγείας του ανθρώπου είναι ανεκτίμητο και δεν επιδέχεται πειραματισμό ή αντιπαράθεση με αμφίβολα υλικά αγαθά της σύγχρονης τεχνολογίας, των οποίων η εξασφάλιση συνήθως προϋποθέτει τη διακινδύνευσή της (της υγείας) (ΜονΠρAθ 2361/2000, ασφ. μέτρα).

Επίσης, πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου (England and Wales High Court, αποφάσεις CO/2229/2003, CO/4958/2003, CO/4732/2003) τονίζουν:
• την υποχρέωση εξονυχιστικής εξέτασης εναλλακτικών θέσεων για την χωροθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας
• την κατά προτίμηση χρησιμοποίηση υπαρχουσών υποδομών
• τη λήψη όλων των δυνατών μέτρων για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιδράσεων.

*Δικηγόρος


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by