Άρθρα
25/11/2008
Η επιστημονική εικόνα της επικινδυνότητας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε πρόσφατη νομολογία (2007=2008) των ελληνικών δικαστηρίων
Του Δημοσθένη Στεφανίδη*


Οι επιστημονικές έρευνες, απόψεις και γνωματεύσεις στον τομέα της εκτίμησης και προσέγγισης της επικινδυνότητας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας έχουν διαγράψει, στα πλαίσια των νομικών αρχών και κανόνων, τη δική τους προσφορά, επιρροή και στίγμα σε αποφάσεις Ελληνικών Δικαστηρίων.

Ειδικότερα, σε νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων κατά τα έτη 2007-2008 καταγράφηκαν τα πιο κάτω:

Στην απόφαση 58/2008 (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων) του Πρωτοδικείου Σάμου:

«Για την επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τις βλάβες που προκαλεί στον ανθρώπινο οργανισμό έχουν διατυπωθεί από τους επιστήμονες διαφορετικές απόψεις. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι προκαλούνται βλάβες στον άνθρωπο, όταν αυτός εκτίθεται συνεχώς στην ακτινοβολία και βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την πηγή της, καθώς και όταν υφίσταται υπέρβαση των θεσπιζόμενων ορίων ασφαλείας, όπως αυτά έχουν οριστεί ανωτέρω. Μετρήσεις διενεργούνται περιοδικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πλην όμως, ενόψει της ως άνω περιοδικότητας, πάντα υφίσταται κίνδυνος υπέρβασης, με πιθανή πρόκληση επιβλαβών συνεπειών στον άνθρωπο, ο οποίος αδυνατεί άμεσα να τις αντιληφθεί…Το γεγονός δε της μη καταμέτρησης της έντασης της ακτινοβολίας επί εικοσιτετραώρου βάσεως, ενισχύει την άποψη περί υπάρξεως κινδύνου υπέρβασης των ορίων ασφαλείας, όταν μάλιστα ο εκτιθέμενος βρίσκεται πολύ κοντά στην κεραία εκπομπής…Ο ισχυρισμός της καθής ότι ουδείς κίνδυνος για την υγεία των περιοίκων υφίσταται διότι τηρούνται τα ισχύοντα όρια ασφαλείας, έχει σχετική μόνο αξία αφού, όπως ελέχθη, πρόκειται για ζήτημα ανοικτό στην επιστημονική έρευνα, χωρίς οριστική και βέβαιη απάντηση, όχι ως προς την επικινδυνότητα ως προς την οποία συγκλίνουν οι περισσότερες απόψεις, αλλά ως προς τα όρια και τις τιμές αυτής».

Στην απόφαση 3064/2008 (Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου:
«Οι μελέτες και οι επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι αναμφίβολα επιβλαβής για τον ανθρώπινο οργανισμό και πολλές από αυτές καταλήγουν στο επιπλέον συμπέρασμα ότι οι κεραίες θα πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατό πιο μακριά από κατοικημένες περιοχές, ώστε να αποφεύγεται η συνεχής έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ευπαθών ατόμων, όπως γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης και μικρά παιδιά και, πάντως, σε μεγάλη απόσταση από τα σχολεία.
 
…Οριστικά συμπεράσματα για τα μέτρα προφύλαξης δεν έχουν ακόμη εξαχθεί. Για το λόγο αυτό παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος της εγκατάστασης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε κατοικημένες περιοχές. Ανάλογη είναι και η διακύμανση της νομολογίας των Δικαστηρίων. Οι διαφορετικές απόψεις και γνωματεύσεις έγκριτων επιστημόνων και οργανισμών που επικαλούνται οι διάδικοι και το γεγονός ότι η επιστήμη δεν έχει ακόμη καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την επικινδυνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την υγεία, δικαιολογεί μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα ως προς την εγκατάσταση σταθμών πλησίον κατοικιών και ιδιαίτερα χώρων όπου συχνάζουν οι περισσότερο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αφού έτσι πιθανολογείται ότι η έκθεση των ατόμων αυτών στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία θα θέσει σε κίνδυνο την υγεία τους».
 
Στην απόφαση 100/2007 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας:

«Για την επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τις βλάβες που προκαλεί στον ανθρώπινο οργανισμό έχουν διατυπωθεί στην επιστημονική κοινότητα διαφορετικές απόψεις.
 
Κρατούσα φαίνεται η άποψη ότι προκαλούνται βλάβες στον άνθρωπο, όταν αυτός εκτίθεται συνεχώς στην ακτινοβολία και βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την πηγή της, καθώς και όταν υφίσταται υπέρβαση των θεσπιζόμενων ορίων ασφαλείας, όπως αυτά έχουν οριστεί ανωτέρω. Οι βλάβες της υγείας είναι σοβαρές και μάλιστα ανεπανόρθωτες ή δυσχερώς επανορθώσιμες. Η άποψη αυτή βέβαια δεν διαθέτει πλήρεις αποδείξεις και το ζήτημα είναι ακόμη ανοικτό στην επιστημονική έρευνα. Εκείνο όμως το οποίο αποδεικνύεται πλήρως είναι ότι από την διάσταση απόψεων της επιστημονικής κοινότητας προκαλείται εύλογη και όχι φανταστική αβεβαιότητα του πληθυσμού ο οποίος κατοικεί στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η κεραία».

*δικηγόρος


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by