Άρθρα
30/11/2007
Χρωστικές Ουσίες - Απαγορεύσεις και Περιορισμοί στη Χρήση τους

Πολλές από τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούσε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει αποδειχθεί ότι προκαλούν σημαντικές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Για τον περιορισμό των αρνητικών αυτών επιδράσεων έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση των χρωστικών ουσιών και ειδικότερα σε προϊόντα που τις περιέχουν και θα διατεθούν στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Εφόσον έχει αποδειχθεί, από ολοκληρωμένες εκτιμήσεις κίνδυνου, ότι μια χρωστική ουσία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος ή τοξική για την αναπαραγωγή τότε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον σε καταναλωτικά προϊόντα. Τέτοιες χρωστικές ουσίες είναι τα διάφορα αζωχρώματα, δηλαδή τεχνητές ουσίες που περιέχουν άζωτο, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα Χ των περί Επικίνδυνων Ουσιών (Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση Επικίνδυνων Ουσιών και Παρασκευασμάτων) Κανονισμών του 2002 και 2005. 

Το Παράρτημα αυτό μεταφέρει όλες τις πρόνοιες της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ και των τροποποιήσεών της, εισάγοντας απαγορεύσεις και περιορισμούς στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών και παρασκευασμάτων. Βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.mlsi.gov.cy/dli. Σημειώνεται ότι μέχρι την 1.6.2009 το συγκεκριμένο Παράρτημα θα αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH με τον οποίο εισάγονται νέες προσεγγίσεις στα θέματα διαχείρισης και ελέγχου επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του Παραρτήματος Χ:

1. Τα αζωχρώµατα που ενδέχεται να απελευθερώνουν, µε αναγωγική διάσπαση µίας ή περισσότερων αζωοµάδων, µία ή περισσότερες από τις αρωµατικές αµίνες που αναφέρονται στο Προσάρτηµα 8 των Κανονισμών, σε ανιχνεύσιµες συγκεντρώσεις, δηλαδή άνω των 30 ppm στα τελικά προϊόντα ή στα χρωµατισµένα τους µέρη, απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται σε κλωστοϋφαντουργικά και δερµάτινα προϊόντα τα οποία μπορεί να έλθουν σε άµεση και παρατεταµένη επαφή µε το δέρµα ή τη στοµατική κοιλότητα,. Τέτοια προϊόντα είναι:
- ενδύµατα, κλινοσκεπάσµατα, πετσέτες, είδη για τα µαλλιά, περούκες, καπέλα, πάνες και άλλα είδη ατοµικής υγιεινής, υπνόσακους,
- υποδήµατα, γάντια, λουράκια ρολογιών χειρός, τσάντες, πορτοφόλια κάθε είδους, χαρτοφύλακες, καλύµµατα καθισµάτων, πορτοφόλια που φοριούνται στο λαιµό,
- υφασµάτινα ή δερµάτινα παιχνίδια και παιχνίδια τα οποία περιλαµβάνουν υφασµάτινα ή δερµάτινα εξαρτήµατα,
- νήµατα και υφάσµατα προοριζόµενα για χρήση από τον τελικό καταναλωτή.

2. Τα αζωχρώματα που περιλαμβάνονται στον "Κατάλογο αζωχρωμάτων" του Προσαρτήματος 9, δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά ή να χρησιμοποιούνται για τη βαφή κλωστοϋφαντουργικών και δερμάτινων προϊόντων ως ουσία ή συστατικό παρασκευασμάτων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1% κατά βάρος.

Εκτός από τη χρήση τους στη βαφή καταναλωτικών αγαθών, οι χρωστικές ουσίες έχουν ευρεία χρήση στη βιομηχανία τροφίμων γιατί πολλά τρόφιμα κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής τους επεξεργασίας, χάνουν το αρχικό τους χρώμα δημιουργώντας αρνητικές εντυπώσεις στο μελλοντικό αγοραστή για την ποιότητα τους, με πιθανή συνέπεια τη σημαντική μείωση της εμπορευσιμότητας του προϊόντος. Για βελτίωση της εμφάνισης του τροφίμου άρχισαν να χρησιμοποιούνται χρωστικές ουσίες οι οποίες μπορούν να προσδώσουν στο τρόφιμο την επιθυμητή εμφάνιση. Η εμφάνιση που επιτυγχάνεται με την προσθήκη της χρωστικής ουσίας θα πρέπει να παραμένει σταθερή και να μην αλλοιώνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες με τις οποίες το τρόφιμο αποθηκεύεται, επεξεργάζεται, ή μαγειρεύεται.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by