Άρθρα
01/12/2007
Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους

Μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας για προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και με στόχο να περιοριστούν ή εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους, δηλαδή από ουσίες που έχουν τοξικές ιδιότητες, ανθίστανται στη διάσπαση, συσσωρεύονται στον οργανισμό του ανθρώπου και των ζώων, μεταφέρονται μέσω του αέρα, του νερού και των μεταναστευτικών ειδών και αποτίθενται μακριά από τον τόπο έκλυσης τους, το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών προχώρησε το 2001 στην ετοιμασία της Σύμβασης της Στοκχόλμης.

Μέχρι σήμερα τη Σύμβαση έχουν υπογράψει 152 χώρες ενώ την έχουν κυρώσει 147. Η Κύπρος κύρωσε τη Σύμβαση στις 7 Μαρτίου 2003. Ο περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (Ν. 42(ΙΙΙ)/2004) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 30.4.2004.

Στόχοι της Σύμβασης αυτής είναι:
(α) η απαγόρευση ή η λήψη μέτρων για εξάλειψη συγκεκριμένων χημικών ουσιών (προς το παρόν περιλαμβάνονται εννέα χημικές ουσίες ή ομάδες χημικών ουσιών στη Σύμβαση), ή ο περιορισμός της παραγωγής ή χρήσης προς το παρόν μιας χημικής ουσίας, του γνωστού DDT .
(β) η λήψη μέτρων για μείωση ή εξάλειψη των εκπομπών Έμμονων Οργανικών Ρύπων που παράγονται ακούσια από ανθρωπογενείς πηγές.
Οι ρύποι αυτοί είναι οι Διοξίνες και τα Φουράνια, το Εξαχλωροβενζόλιο και τα Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια. Οι ρύποι αυτοί εκπέμπονται κυρίως κατά τις διεργασίες καύσης και αποτέφρωσης. Τα Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια είχαν επίσης χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν ως μονωτικά υγρά σε μετασχηματιστές και πυκνωτές.

Με βάση το άρθρο 7 της Σύμβασης της Στοκχόλμης η Κύπρος έπρεπε να ετοιμάσει και να υποβάλει στη Γραμματεία της Σύμβασης Εθνικό Σχέδιο για Υλοποίηση των προνοιών της.

Για εκπλήρωση των υποχρεώσεων όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν προς τη Σύμβαση της Στοκχόλμης, εκδόθηκε το 2004 ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) 850/2004 για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους.

Την ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Υλοποίησης, το οποίο απαιτείται τόσο από τη Σύμβαση της Στοκχόλμης όσο και από τον Κανονισμό 850/2004, ανέλαβε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο έχει την ευθύνη για την εφαρμογή της πιο πάνω Σύμβασης. Για την ετοιμασία του Εθνικού Σχεδίου Υλοποίησης ακολουθήθηκε η πιο κάτω μεθοδολογία:
α) Έγινε απογραφή των εκπομπών Έμμονων Οργανικών Ρύπων στην Κύπρο με την οποία αναγνωρίστηκαν οι κυριότερες πηγές εκπομπής στο περιβάλλον.
(β) Στάληκαν επιστολές σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες καθώς επίσης και στην Ένωση Δήμων για το θέμα των Έμμονων Οργανικών Ρύπων με τις οποίες έγινε η σχετική ενημέρωση και ζητήθηκαν λεπτομερή στοιχεία που πιθανό να έχει η κάθε υπηρεσία ώστε αυτά να περιληφθούν στο Εθνικό Σχέδιο.
(γ) Διοργανώθηκε στις 30.11.2006 ημερίδα για ενημέρωση όλων των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών σχετικά με τις εκπομπές έμμονων οργανικών ρύπων από διεργασίες καύσης και αποτέφρωσης. (δ) Ετοιμάστηκε σχετική ανακοίνωση για την πιο πάνω ημερίδα η οποία καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για ενημέρωση του κοινού.
(ε) Ετοιμάστηκε προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Υλοποίησης το οποίο εστάλη σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για σχόλια. Παράλληλα το προσχέδιο ήταν διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων για σχόλια.
(στ) Μετά τη λήψη σχολίων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ετοιμάστηκε το τελικό Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης της Σύμβασης της Στοκχόλμης το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 29.8.2007.

Το Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης το οποίο υποβλήθηκε ήδη στη Γραμματεία της Σύμβασης της Στοκχόλμης περιλαμβάνει:
(α) Βασικές πληροφορίες για την Κύπρο
(β) Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο σχετικά με τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους.
(γ) Απογραφές των Έμμονων Οργανικών Ρύπων στην Κύπρο και αξιολόγηση τους.
(δ) Το Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση και καταστροφή Πολυχλωριωμένων Διφαινυλίων το οποίο γνωστοποιήθηκε ήδη από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας στις 8.12.2006 (Κ.Δ.Π. 456/2006).
(ε) Σχέδιο Δράσης για μείωση των εκπομπών Έμμονων Οργανικών Ρύπων. Το Σχέδιο αυτό εστιάζεται σε τρόπους μείωσης των ανεξέλεγκτων καύσεων αποβλήτων που είναι οι μεγαλύτερες πηγές εκπομπής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση της Στοκχόλμης υπάρχουν στην ιστοσελίδα:
www.pops.int/ καθώς επίσης και στο έντυπο
www.pops.int/documents/guidance/beg_guide.pdf

Το Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης της Σύμβασης της Στοκχόλμης για την Κύπρο που ετοίμασε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι διαθέσιμο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή σχόλια μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sgeorghiades@dli.mlsi.gov.cy

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Λευκωσία, Νοέμβριος 2007


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by