Ανακοινώσεις
13/02/2008
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, είναι η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας για την παρακολούθηση, εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διεξάγει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, για τους περισσότερους ρύπους, όπως είναι το Διοξείδιο του Θείου (SO2), το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), το Διοξείδιο του Αζώτου (NO2), το Βενζόλιο (C6H6), το Μόλυβδο (Pb) και άλλα βαρέα μέταλλα, δεν υπάρχει υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται στην Κυπριακή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εξαίρεση αποτελούν τα Αιωρούμενα Σωματίδια (ΑΣ10), όπου παρατηρούνται υπερβάσεις τόσον της ετήσιας όσον και της 24ωρης οριακής τιμής.

Βάσει των πιο πάνω αποτελεσμάτων το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ετοίμασε Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς, που συμμετέχουν στην προβλεπόμενη από τη σχετική νομοθεσία Τεχνική Επιτροπή. Το εν λόγω Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 06.02.08, δημοσιεύεται στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα του Τμήματος www.airquality.gov.cy.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by