Ανακοινώσεις
14/05/2008
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Προειδοποιητική Σήμανση

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του περί Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμου Ν.41(Ι)/2004 καθώς και του Κανονισμού για την Ασφάλεια των Παιχνιδιών (Κ.Δ.Π 384/2002), θα ήθελε να σας ενημερώσει για την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους μαγνήτες στα παιχνίδια. 

Η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία για να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονούν τα μαγνητικά παιχνίδια αφού σε περίπτωση που ένα άτομο καταπιεί περισσότερους από ένα μαγνήτες ή ένα μαγνήτη και ένα μεταλλικό αντικείμενο αυτά είναι δυνατό να έλξουν το ένα το άλλο και να προκαλέσουν διάτρηση, λοίμωξη ή απόφραξη του εντέρου, η οποία μπορεί να είναι θανατηφόρα. Σοβαρούς τραυματισμούς μπορεί να προκαλέσει επίσης η εισπνοή τέτοιων μαγνητών, ενώ η είσοδος τους στους πνεύμονες απαιτεί άμεση χειρουργική επέμβαση.

Οι σοβαροί κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσουν οι μαγνήτες έχουν επιβεβαιωθεί από ορισμένα ατυχήματα που αναφέρθηκαν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο, ενώ διάφοροι παραγωγοί παιχνιδιών προχώρησαν σε μαζικές αποσύρσεις μαγνητικών παιχνιδιών. Ειδικότερα το καλοκαίρι του 2007 αποσύρθηκαν σε όλο τον κόσμο πάνω από 18 εκατ. μαγνητικά παιχνίδια, σημαντικό ποσοστό των οποίων βρισκόταν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην απόφαση 2008/329/ΕΚ, ημερομηνίας 21 Απριλίου 2008, με την οποία επιβάλλεται στα κράτη μέλη η υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι τα μαγνητικά παιχνίδια που διατίθενται ή είναι διαθέσιμα στην αγορά φέρουν προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Συγκεκριμένα όλα τα μαγνητικά παιχνίδια πρέπει να αναγράφουν πάνω στην συσκευασία την ακόλουθη προειδοποίηση ή άλλη ισοδύναμη, εύκολα κατανοητή διατύπωση, η οποία μεταφέρει σαφώς το ίδιο μήνυμα :
«Προσοχή! Το παιχνίδι αυτό περιέχει μαγνήτες ή μαγνητικά εξαρτήματα. Οι μαγνήτες, αν προσκολληθούν μεταξύ τους ή με μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο ανθρώπινο σώμα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό. Σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής μαγνητών, πρέπει να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια.»

Η προειδοποίηση αυτή πρέπει να αναγράφεται στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου διοχετεύεται ή διατίθεται το προϊόν, με σαφώς ορατό και ευανάγνωστο τρόπο, να τοποθετείται ευδιάκριτα στη συσκευασία ή να προσαρμόζεται με άλλο τρόπο στο μαγνητικό παιχνίδι, έτσι ώστε να είναι ορατή από τον καταναλωτή στο σημείο αγοράς.

Οι πρόνοιες της υπό αναφορά απόφασης θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τις 21 Ιουλίου 2008. Μετά την ημερομηνία αυτή τα μαγνητικά παιχνίδια που δε φέρουν την απαιτούμενη προειδοποίηση απαγορεύεται να διατίθενται ή να είναι διαθέσιμα στην αγορά και πρέπει να αποσύρονται.

Συστάσεις προς τους εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές όπως λάβουν σοβαρά υπόψη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα μαγνητικά παιχνίδια και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για συμμόρφωση με όλες τις πρόνοιες της για πρόληψη περαιτέρω ατυχημάτων.

Συμβουλές προς τους καταναλωτές
Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουν υπό την επιτήρηση τους τα παιδιά τους όταν χρησιμοποιούν τέτοια παιχνίδια. Επίσης προτρέπει τους καταναλωτές όπως αναζητούν στις συσκευασίας των παιχνιδιών με μαγνήτες την ένδειξη που αναφέρθηκε πιο πάνω και να ενημερώνουν αμέσως την Υπηρεσία στα πιο κάτω τηλέφωνα αν μετά τις 21 Ιουλίου 2008 εντοπίσουν παιχνίδια με μαγνήτες χωρίς την απαιτούμενη προειδοποίηση:

▪ Γραμμή Καταναλωτή 1429
▪ Κεντρικά Γραφεία Υπηρεσίας 22867169, 22867231, 22867176
▪ Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού/Πάφου 25819150
▪ Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by