Ανακοινώσεις
24/07/2007
Ακατάλληλη πισίνα - Ανακοίνωση Υγειονομικών Υπηρεσιών

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας επιθυμούν να πληροφορήσουν το κοινό ότι μετά από γραπτή ενημέρωση που είχαν από τον Δήμο Στροβόλου ως Αρμόδια Αρχή σχετικά με τον έλεγχο της Κολυμβητικής Δεξαμενής Champs Elysee Στρόβολος, που έγινε από την Υγειονομική Υπηρεσία του εν λόγω Δήμου διαπιστώθηκαν τα πιο κάτω:

Δύο δείγματα νερού που λήφθηκαν από την εν λόγω Κολυμβητική Δεξαμενή και τα οποία εξετάστηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα μικροβιολογικά κριτήρια όπως αυτά καθορίζονται στους Περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμούς του 1996.

Για την πιο πάνω περίπτωση λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα από τον Δήμο Στροβόλου λόγω αρμοδιότητας.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by