Ανακοινώσεις
01/08/2007
ΕΥΡΩ: Οδηγίες για σωστή εφαρμογή της διπλής αναγραφής τιμών

Σύμφωνα με τον Περί Υιοθέτησης του ευρώ Νόμο του 2007, οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές έχουν την υποχρέωση Διπλής Αναγραφής Τιμών σε λίρες Κύπρου και σε ευρώ, για την περίοδο που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου, 2007 κα λήγει την 30η Σεπτεμβρίου, 2008. Η μετατροπή των τιμών από λίρες Κύπρου σε ευρώ και αντίστροφα πρέπει να γίνεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ.1103/97 ο οποίος προβλέπει ότι η μετατροπή γίνεται σύμφωνα με την αμετάκλητη συναλλαγματική ισοτιμία (Τιμή Μετατροπής) η οποία είναι 1€=£0,585274 χρησιμοποιώντας και τα 6 δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιώντας το αποτέλεσμα στο πλησιέστερο σέντ. Η χρησιμοποίηση της αντίστροφης Τιμής Μετατροπής δηλαδή £1 = €1,708601 ή £1 = €1,71 απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση. Συγκεκριμένα, η μετατροπή από κυπριακές λίρες σε ευρώ πρέπει να γίνεται ως εξής:
Διαίρεση του ποσού σε κυπριακές λίρες με την Τιμή Μετατροπής, χρησιμοποιώντας και τα έξι δεκαδικά ψηφία. Το ποσό που θα προκύπτει σε ευρώ, θα στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία (δηλαδή στο πλησιέστερο σέντ). Το ποσό στρογγυλοποιείται προς τα κάτω όταν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 4 ή μικρότερο και προς τα πάνω αν είναι 5 ή μεγαλύτερο. Η μετατροπή από ευρώ σε κυπριακές λίρες γίνεται κατά τρόπο αντίστροφο. Δηλαδή, πολλαπλασιάζεται το ποσό σε ευρώ με την Τιμή Μετατροπής και το ποσό που θα προκύπτει σε κυπριακές λίρες θα στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία όπως αναφέρεται πιο πάνω. 


Παραδείγματα:
£5.25 / 0,585274 = €8,970157
η σωστή διπλή αναγραφή είναι: £5,25 ή €8,97. Η αναγραφή σε ευρώ €8,90 ή €9,00 απαγορεύεται.

€10,28 X 0,585274 = £6,016616
η σωστή διπλή αναγραφή είναι: €10,28 ή £6,02. Η αναγραφή σε λίρες £6,00 ή £6,05 απαγορεύεται.

Η διπλή αναγραφή περιλαμβάνει:
α) την τελική τιμή πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας όταν αυτή αναγράφεται σε πινακίδες εντός του καταστήματος ή επί των προϊόντων, σε κουπόνια αγορών ή εκπτώσεων, σε τιμοκαταλόγους, σε προσφορές και όταν η τιμή αυτή αναφέρεται σε κάθε είδους διαφήμιση.
β) το συνολικό πληρωτέο ποσό που αναγράφεται σε αποδείξεις λιανικής πώλησης ή στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή σε τιμολόγια για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, νοουμένου ότι οι εν λόγω αποδείξεις ή τιμολόγια εκδίδονται από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Σημειώνεται ότι εκτός από τη διπλή αναγραφή του συνολικού ποσού, πρέπει να αναγράφεται και η Τιμή Μετατροπής σε έξι δεκαδικά ψηφία. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι το συνολικό πληρωτέο ποσό θα αναφέρεται σε λίρες όταν η απόδειξη ή το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 και σε ευρώ όταν εκδίδονται από την 1ην Ιανουαρίου 2008 και μετά. Αποδείξεις που εκδίδονται από ταμιακές μηχανές που δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή εξαιρούνται της υποχρέωσης διπλής αναγραφής και κατ’ επέκταση την αναγραφή της τιμής μετατροπής.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στον οδηγό για Διπλή Αναγραφή Τιμών από τις επιχειρήσεις που έχει κυκλοφορήσει το Υπουργείο Οικονομικών. Το εν λόγω έντυπο βρίσκεται και στην Εθνική Ιστοσελίδα για το ευρώ: www.euro.cy.


Copyright @ 2009-2020. Design & Development by Cytacom Solutions Ltd
 
Hosted by